Nghe Kinh Thánh Bản Truyền Thống


...
Bản Truyền Thống - Miền Nam

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh Bản Hiệu Đính


...
Bản Hiệu Đính - Miền Nam

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản Hiệu Đính - Miền Bắc

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản Hiệu Đính - Miền Nam

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới


...
Bản Dịch Mới - Miền Nam

Cựu Ước & Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản Dịch Mới - Miền Bắc

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh Bản BD2011


...
Bản BD2011 - Miền Nam

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản BD2011 - Miền Bắc

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh Bản Phổ Thông


...
Bản Phổ Thông - Miền Nam

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org
...
Bản Phổ Thông - Miền Bắc

Tân Ước

www.nghekinhthanhviet.org